Sjukhuskyrkans kompetensprogram

Sjukhuskyrkans kompetensprogram -
själavårdsutbildning i fyra steg

Inledning
Med andlig vård inom sjukvården avses det arbete som trossamfunden bidrar med på sjukhusen till stöd för patienter, närstående och personal.
De kristna kyrkornas gemensamma arbete inom den andliga vården bär namnet Sjukhuskyrkan.
Arbetet inom Sjukhuskyrkan ställer stora krav på medarbetarna.
Kasten kan vara stora mellan glädje och förtvivlan, liv och död, men också i förhållande till vardagliga möten med patienter eller personal och situationer, där medarbetaren från Sjukhuskyrkan görs delaktig i ytterst svåra etiska beslut kopplade till den avancerade sjukvård vi har i vårt land.
Sjukhuskyrkans kompetensprogram syftar till att ge medarbetarna i Sjukhuskyrkan goda redskap - en bra fortbildning - för att på bästa sätt arbeta med andlig vård på våra sjukhus.

En själavårdsutbildning
Fokus i Sjukhuskyrkans kompetensprogram är själavården, med betoning på sjukvården som kontext för det själavårdande samtalet. 
Vi tror att det är av yttersta vikt för Sjukhuskyrkans medarbetare att fördjupa förståelsen och kompetensen just för det själavårdande mötet i sjukhusmiljön.
Det är Sjukhuskyrkans unika bidrag på de institutioner där den verkar. 
Flera olika professioner på sjukhuset erbjuder samtal.
Det själavårdande samtalet sker i tilltro till Guds närvaro i samtalet som till det yttre utspinner sig mellan två människor.

Om utbildningen
Sjukhuskyrkans kompetensprogram riktar sig till medarbetare med tjänst i Sjukhuskyrkan.

Ansvariga för utbildningsprogrammet
Samarbetsrådet för andlig vård inom hälso- och sjukvården ansvarar för Sjukhuskyrkans kompetensprogram.

Rådet är ett samarbetsorgan för Svenska kyrkan, Sveriges Frikyrkosamråd och Stockholms Katolska stift och arbetar efter riktlinjer antagna av dessa tre.
De ortodoxa kyrkofamiljerna är i nuläget representerade genom en adjungerad ledamot.
Sedan 2013 har Samarbetsrådet en tydlig hemvist hos Sveriges Kristna Råd.

Sveriges Kristna Råd står bakom Steg A och Fjellstedtska skolan är medarrangör i Steg B och Steg D.

De olika kursstegen
Utbildningsprogrammet ses som en helhet och består av fyra steg.

Observera dock att ansökan sänds in till de olika kursstegen var för sig. Man är inte per automatik antagen till det efterföljande steget genom att man genomgått det föregående. Inriktningen bör dock vara att de personer som går in i tjänst i Sjukhuskyrkan genomgår programmet under en följd av år så snart som möjligt sedan tjänsten tillträtts.

Ibland finns det skäl som gör att kursledningen vid antagningsprocessen bedömer att en sökande bör vänta något år innan nästa steg påbörjas. Kriterier finns fastslagna och det gäller framför allt Steg B och Steg D. Det kan t ex vara att en kursdeltagare har en kollega som kursledare, att inte flera kollegor från samma arbetslag går Steg B eller D samtidigt mm.
Har en sökande av skäl som dessa inte antagits ett år, har denne förtur till att  gå Steg B eller D det efterföljande läsåret.
 

Steg A utgörs av en gemensam utbildning för medarbetare med tjänst inom institutionssjälavård, i första hand Sjukhuskyrkan, Universitetskyrkan, Andlig vård i kriminalvården, Kyrka-Polis samt Kyrka-Arbetsliv.

Denna gemensamma utbildning administreras från Sveriges Kristna Råds kansli,
se därför http://www.skr.org under rubriken Aktuellt/Utbildning, där anmälningsblankett kommer att finnas fr o m 20 april.
Ansökningstiden för Steg A går, till skillnad från för Steg B och Steg D, inte ut förrän den 15 september.

Steg B är öppen för anställda i Sjukhuskyrkan som i det normala fallet genomgått Steg A.

Steg C förutsätter Steg A och B och består av femton personsamtal à 45 minuter och utgör förberedelse inför det avslutande Steg D.

Steg D är öppen för den som har gått Steg A, B och i stort sett slutfört Steg C samt erhållit intyg från dessa utbildningsdelar. Sökande till Steg D bör ha minst 20% tjänstgöring på sjukhus eller i öppenvården i samverkan med palliativa vårdteam, hemsjukvård eller motsvarande.

Högskolepoäng
Genom ett samarbetet med Johannelunds Teologiska Högskola finns möjligheten, för den som så önskar, att genomföra litteraturdelen på Steg B och Steg D som litteraturkurser som ger högskolepoäng, 7,5 poäng för vardera.

För ytterligare information, kontakta Åsa Jonsson asa.jonsson@samariterhemmet.se