Organisation

Diakonistiftelsen Samariterhemmet är en stiftelse i Uppsala med nära relationer till Svenska kyrkan. Uppgiften är att utöva diakoni både genom egen verksamhet och i samarbete med andra organ i kyrka och samhälle.

Diakonistiftelsen Samariterhemmet leds av direktor och styrelse. Direktor är Lennart Lindgren. Det är styrelsen som ytterst styr och leder verksamheten. Den sammanträder ca 6 gånger per år. Styrelsens ledamöter får ingen ekonomisk ersättning för sitt uppdrag och inga pensionskostnader utgår för styrelseledamöter. Styrelsen består av följande personer:

STADGAR FÖR DIAKONISTIFTELSEN SAMARITERHEMMET

STADGAR FÖR DIAKONISTIFTELSEN SAMARITERHEMMET Gällande enligt beslut av Kammarkollegiet 2010-09-13
  
§ 1
Diakonistiftelsen Samariterhemmets uppgift är
att

Diakonistiftelsen Samariterhemmets historia

Ebba Boström, född 5 september 1844, död 10 maj 1902 i Uppsala, grundade Samariterhemmet i Uppsala.  Med inspiration från England, där hon arbetat vid diakonissanstalt i London ville hon grunda ett fattigsjukhus. Efter hemkomsten till Sverige övertog hon år 1882 Sedlighetsföreningen i Uppsalas räddningshem. Efter hand invigdes ett barnhem år 1886, jämte ett nytt sjukhus år 1893. Till sjukhuset knöts även utbildning av diakonissor och sjuksköterskor. År 1899 överlämnade Ebba Boström hela verksamheten åt stiftelsen Samariterhemmet.

Samariterhemmets Vänner

Samariterhemmets Vänner är en förening som har till syfte att främja och stödja Diakonistiftelsen Samariterhemmets verksamhet. Styrelsen består av tre ledamöter. Föreningen utser en ledamot och en suppleant i Diakonistiftelsen Samariterhemmets styrelse. Rundbrev sänds till medlemmarna.

Värdegrund

Värdegrund

Diakonistiftelsen Samariterhemmet är en stiftelse som utövar diakoniverksamhet som främjar kristen människovård i form av omsorg om barn och ungdom, äldre, sjuka, funktionshindrade och andra som är i behov av hjälp och stöd. Enligt §1 i gällande stadgar är stiftelsens uppgift:

Diakonkåren

Samariterhemmets Diakonkår finns till för de diakoner som genomgått diakonutbildning vid Samariterhemmet och som vigts till diakoner i Svenska kyrkan. Idag finns 323 medlemmar runt om i Sverige och utomlands. Diakonkåren är knuten till Samariterhemmet och fungerar som ett stöd för enskilda kårmedlemmar och för Samariterhemmets diakonala utvecklingsarbete, lokalt, nationellt och internationellt. Kåren träffas under kårdagar varje höst. Då ges möjligheter till gemenskap och vidareutbildning.