Samariterhemmet utbildning

Genomförda utbildningar inom vård och omsorg

#metoo65+ Våldet går inte i pension!

Våld mot äldre är ett ämne som det sällan pratas om. Det finns en bild av äldre som snälla och svaga som gör det svårt att föreställa sig att någon kan slå en äldre person – eller att äldre själva slår. Men i själva verket är det inte särskilt ovanligt att äldre utsätts för våld. I sitt eget hem kan äldre utsättas för våld av en partner, ett barn eller barnbarn, och på ett äldreboende kan en granne eller personal vara förövare. 

 

Både äldre kvinnor och äldre män utsätts för våld, men våldet mot kvinnor är grövre, mer upprepat och får allvarligare konsekvenser. Våld är dessutom mycket mer än slag och sparkar, till exempel är hot och kränkningar, ekonomiskt utnyttjande, sexuella övergrepp och vanvård också våld. Denna utbildningsdag lyfter frågan om våld mot äldre och belyser vikten av kunskap, av organisering och specifika insatser för äldre våldsutsatta och äldre som förövare.

 
I den här utbildningen får du kunskap om vad forskningen säger om våld mot äldre kvinnor och män, om arbete med våldsutsatta och utövaren av våld i nära relationer, bland annat vid demensjukdom samt om arbete med kompetens och metodstöd mot våld mot äldre.

Utbildningsdagen anordnas i samarbete med Länsstyrelsen Uppsala län.

Ensamhet och ohälsa hos äldre

Upplevelser av ensamhet och oro är vanligt förekommande bland äldre personer. Forskning visar att social isolering och ensamhet har starka samband med risken för att dö i förtid. Risken för att utveckla demens, depression och psykiskt lidande ökar också bland personer med upplevd ensamhet.

 

Under denna halvdagsutbildning får du kunskap om ensamhetens fysiska och psykiska hälsoeffekter för äldre personer. Du får också tips på olika hälsofrämjande och förebyggande insatser och hur du kan arbeta med dessa.

 

Ledarskap och professionsutveckling

Som vårdpersonal, oavsett om du är undersköterska, legitimerad personal, gruppledare/samordnare eller verksamhetschef, intar du i olika situationer en ledarroll i mötet med en vårdtagare, medarbetare eller elev. Det finns många olika ledarroller, ledarstilar och sätt att se på ledarskap. 

 

Att vara ledare inom vården är en viktig men svår uppgift. I den här utbildningen får du kunskap om arbetsledning, ledarskap och undervisning av medarbetare/elever. Du får kunskap om samtalets och kommunikationens betydelse i din ledarroll liksom vad ett professionellt förhållningssätt innebär. Vidare får du kunskaper i professionshandledning och i att leda reflektionsgrupper i syfte att medvetandegöra yrkesutövare om sina egna yrkeskunskaper för att förändra och utveckla vårdarbetet. Mellan utbildningstillfällena kommer en hemuppgift att genomföras.

Nollvision

Frågan om tvång och begränsning inom demensvården har varit föremål för flera utredningar sedan 1980-talet. Lagstiftning som reglerar kommunens äldreomsorg och arbetet med personer med funktionsnedsättning innehåller inga lagliga möjligheter till tvång eller begränsning utan bygger på frivillighet. Rapporter om att detta förekommer i vården är inte ovanliga. Det finns dock verksamheter där tvång och begränsningar inte ses som ett omvårdnadsalternativ, vilket visar på att det är möjligt att använda förhållningssätt och arbetsmetoder som kan förebygga och hantera svåra situationer.

Utbildningen ”Nollvision – för en demensvård utan tvång och begränsningar” har tagits fram av Svenskt Demenscentrum och syftar till att lyfta fram god omvårdnad och att ge vårdpersonal och anhöriga kunskap och verktyg som förebygger och hanterar svåra situationer.

Normalt åldrande eller demens?

Många gånger ställs man som vårdpersonal inför frågan om glömska är ett tecken på demenssjukdom. Vi vet att kroppen på olika sätt påverkas av åldrandet och det är inte alltid lätt att veta vad som är normala åldersförändringar och vad som är sjukdom.

 

Denna utbildning ger dig kunskap om det normala åldrandet ur olika perspektiv. Du får även grundläggande kunskaper om demens såsom olika former av demens­sjukdomar, orsaker och tidiga tecken/ symtom.

 

Flerkulturella arbetsgrupper

Är ni från olika kulturer i din arbetsgrupp? Det kan göra arbetet extra roligt och spännande, men ibland kan missförstånd uppkomma. Känner du igen dig? Då är denna utbildningsdag något för dig och dina medarbetare.

 

Linus Westin är samordnare för interkulturell kommunikation i Östhammars kommun. Med en fil. kand i kulturantropologi, långa resor utom­lands och bred erfarenhet av att arbeta med nyanlända tar Linus på ett lättsamt sätt sig an de möten och krockar som uppstår. Under denna utbildning förmedlar Linus några förklaringar och ett och annat verktyg. Tanken är att utbildningen ska bidra till god arbetsmiljö, effektivitet och kvalitetssäkring.

 

Aktivitet i vardagen – hälsofrämjande och funktionsbevarande aktiviteter vid demensproblematik

I de nationella riktlinjerna för demensvård 2017 anges att god omvårdnad för personer med demens ska vara personcentrerad och att det är viktigt att ge ett meningsfullt innehåll i vardagen. En aktiv vardag kan förebygga tristess och BPSD samt bibehålla olika kroppsliga funktioner. Aktivitet påverkar också hälsan och välbefinnandet.

 
Samariterhemmets demensvård har ett rikt aktivitetsutbud och ett utvecklat aktivitetskoncept. Vi vill med denna utbildning ge inspiration i arbetet med aktiviteter i vardagen.

Palliativ vård

Palliativ vård, lindrande vård, ges för att förebygga och lindra symtom när en sjukdom inte går att bota. Målet är att sista tiden ska vara så bra och meningsfull som möjligt. Det är viktigt att se till hela livssituationen, både fysiskt, psykiskt, socialt och andligt. Stora krav ställs på vårdpersonalen samtidigt som många tankar, känslor och erfarenheter kan väckas inombords.

 
Under denna utbildning får du kunskap om hörnstenarna i den palliativa vårdfilosofin och hur vården ska ges. Du får även kunskap om sorg och sorgeprocesser, bemötande och svåra samtal som kan uppstå i mötet med vårdtagaren och dess närstående.

Bemötande och stöd till personer med demenssjukdom (kognitiv funktionsnedsättning) och deras närstående

Medarbetarnas bemötande och förhållningssätt har stor betydelse för den enskilde individens upplevelse av sin vård och omsorg. Vårdpersonalen behöver också ha en gemensam syn på vad ett gott bemötande och ett professionellt empatiskt förhållningssätt innebär. Det är många personer som finns i den demenssjukes närhet och tillsammans måste alla arbeta för att möta individens unika behov. De närstående måste ses som en resurs för att uppnå hög kvalitet i vård- och omsorgsarbetet.

 

Vårdpersonalen behöver ha goda relationer med de närstående, vilket ställer krav på ett gott bemötande. För att lyckas krävs kunskap och förståelse för den demenssjukes och de närståendes livssituation under sjukdomstiden samt för de närståendes situation efter dödsfallet. I den här utbildningen får du lära dig mer om betydelsen av ett professionellt bemötande och etiskt förhållningssätt. Du får också ökad insikt i kommunikationens betydelse för personer med demenssjukdom och för de närstående. Mellan utbildningstillfällena kommer en hemuppgift att genomföras.

Bemötande i äldrevården

Medarbetarnas bemötande och förhållningssätt har stor betydelse för den enskilde individens upplevelse av sin vård och omsorg. Vårdpersonalen behöver också ha en gemensam syn på vad ett gott bemötande och ett professionellt empatiskt förhållningssätt innebär. 

 

Ofta finns många personer runt vårdtagaren eller i vårdtagarens närhet. Alla måste se det unika hos varje person och arbeta för att möta individuella behov. De närstående måste ses som en resurs för att uppnå hög kvalitet i vård- och omsorgsarbetet. Vårdpersonalen behöver ha goda relationer med de närstående, vilket ställer krav på ett gott bemötande. 

 

För att lyckas krävs kunskap och förståelse för vårdtagarens och de närståendes livssituation. I den här utbildningen får du lära dig mer om betydelsen av ett professionellt bemötande och etiskt förhållningssätt. Du får också ökad insikt i kommunikationens betydelse för vårdtagare i äldreomsorgen och för deras närstående.

 

Clowner inom äldreomsorgen - en hälsofrämjande kulturaktivitet

Clowner har blivit en allt vanligare aktivitet på äldreboenden runt om i världen. De kan bidra till den stimulans med kulturella och sociala aktiviteter som behövs inom äldreomsorgen. Studier om äldre personer har visat att sjukhusclowner har haft en positiv effekt genom att integrera drama, musik, dans och humor i de äldres vardag. Positiva känslor, tillsammans med skratt, kan göra det möjligt för bland annat äldre med demenssjukdomar (kognitiv svikt) att hantera sin sjukdom bättre.

 

Diakonistiftelsen Samariterhemmet vill med den här dagen ge kunskap och förståelse för clowners sätt att arbeta och interagera med personer på äldreboenden. Dagen ger även inspiration och verktyg som vårdpersonal själva kan använda i omvårdnadsarbetet. Den visar även på det värdefulla samarbetet mellan kulturaktörer, vårdpersonal och de äldre på vårdboenden.

 

Utbildningen riktar sig till chefer och personal inom kommunal och privat äldreomsorg, inom hälso- och sjukvård, inom kyrkan samt till aktörer från kultursektorn och alla övriga med ett intresse för äldres välbefinnande.

 

Att åldras med hiv

Personer som lever med hiv blir äldre och lever längre. Åldrandets sjukdomar tycks också debutera tidigare hos personer som lever med hiv. Detta kommer att märkas i samhället, framförallt i äldreomsorgen och primärvården. Behovet av kunskap hos personalen är stort. Kunskap ger större möjligheter till ett gott bemötande och omhändertagande.

 

Under denna dag kommer personer från Noaks Ark att dela med sig av sina erfaren­heter. Representanter från hiv-Sveriges äldreprojekt berättar om sitt arbete och smittskyddsläkare från Region Uppsala kommer att berätta om det kliniska per­spektivet.

Utbilningen riktar sig till chefer och medarbetare inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och Svenska kyrkan samt andra intresserade.
 

Ladda ner utbildningsfoldern, klicka på bilden!

Adress:
Dragarbrunnsgatan 70
753 20 Uppsala, Sverige
Telefon: +46 18 56 40 00
Orgnr: 817600-0803
BankGiro: 230-0366
PlusGiro: 87 66-8
Momsregnr: SE 817600080301