2019 planeras följande utbildningar för personal inom offentlig, privat och idéburen verksamhet

Döden, döden...

Döden är en naturlig och oundviklig del av alla människors liv och de flesta av oss kommer att behöva vård och omsorg under tiden innan döden inträffar. Samtidigt kan mötet med svårt sjuka och döende äldre, deras anhöriga och efterlevande väcka rädsla eller osäkerhet hos dem som ska tillgodose de äldres behov av vård och omsorg. Tillgång till kunskap och utrymme att bearbeta egna erfarenheter och känslor kan ge ökad trygghet i arbetet.

Genom denna utbildningsdag får du kunskap om aktuell forskning som belyser sociala och existentiella frågor om döende och död, vård i livets slutskede och äldres institutionella boende samt om sorg och sorgeprocesser. Under dagen ges dessutom utrymme till samtal runt tankar och känslor som kan väckas hos den som möter döende och död i sitt arbete.

Utbildningsdagen anordnas i samarbete med Uppsala stift. Medverkar gör forskare, sjukhuspräst och diakoner.

Inbjudan till dagen och program samt datum, tid, plats, kostnad finner ni på hemsidan under januari månad (preliminärt datum 26/2)

#metoo65+ Våldet går inte i pension!

Våld mot äldre är ett ämne som det sällan pratas om. Det finns en bild av äldre som snälla och svaga som gör det svårt att föreställa sig att någon kan slå en äldre person – eller att äldre själva slår. Men i själva verket är det inte särskilt ovanligt att äldre utsätts för våld. I sitt eget hem kan äldre utsättas för våld av en partner, ett barn eller barnbarn, och på ett äldreboende kan en granne eller personal vara förövare. Både äldre kvinnor och äldre män utsätts för våld, men våldet mot kvinnor är grövre, mer upprepat och får allvarligare konsekvenser. Våld är dessutom mycket mer än slag och sparkar, till exempel är hot och kränkningar, ekonomiskt utnyttjande, sexuella övergrepp och vanvård också våld. Denna utbildningsdag lyfter frågan om våld mot äldre och belyser vikten av kunskap, av organisering och specifika insatser för äldre våldsutsatta och äldre som förövare.
I den här utbildningen får du kunskap om vad forskningen säger om våld mot äldre kvinnor och män, om arbete med våldsutsatta och utövaren av våld i nära relationer, bland annat vid demensjukdom samt om arbete med kompetens och metodstöd mot våld mot äldre.

 

Utbildningsdagen anordnas i samarbete med Länsstyrelsen Uppsala län och Uppsala stift.

Inbjudan till dagen och program samt datum, tid, plats, kostnad finner ni på hemsidan under januari månad (preliminärt datum 23/4)

Samtalets svarta låda - kompetens och brukarkunskap i det svåra samtalet med äldre

Det finns ett dokumenterat behov av insatser specifikt utformade för äldre, i synnerhet äldre i utsatta livssituationer som bland annat omfattar våld i alla dess former, sömnlöshet/depression/ångest, beroenden, HBQT, suicid samt fysiska/intellektuella funktionshinder. Det är dessvärre så att behov av sådana insatser anpassade till äldres behov kan vara svåra att tillgodose, och det gäller inte minst samtal. Samtalsbehandling är sedan 2010 en rekommendation enligt de nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestbehandling, men såväl tillgången till terapeutiska samtal som till psykologer, terapeuter och andra med specifik kompetens i äldrefrågor är starkt begränsad. Ekonomisk svaga äldre saknar dessutom möjligheter att söka terapeutiskt samtalsstöd samtidigt som tabun, normer och rädsla kan hindra äldre att söka samtalsstöd – även kostnadsfritt sådant.

Den här utbildningsdagen erbjuder en mångsidig belysning och en fördjupad insikt om det svåra samtalet, bland annat i äldreinriktat arbete inom kyrka, socialtjänst, hälso- och sjukvård samt om samtalets former och betydelse utifrån brukares-, praktikers och forskares erfarenhet och kunskap. Utbildningen synliggör dessutom behovet av specifik kompetens i samtalet med äldre och av förståelse för åldrandet som en utvecklingsprocess.

 

Utbildningsdagen anordnas i samarbete med Centrum för socialt arbete vid Uppsala universitet samt Uppsala psykoterapimottagning.

Inbjudan till dagen, program och vidare information finner ni på hemsidan under januari månad (preliminärt datum 27/3)