2019 planeras följande utbildningar för
personal & förtroendevalda inom kyrkor & samfund:

Att möta äldre - kyrkans arbete med äldreomsorg, 7.5 hp

Många äldre befinner sig av olika skäl i en särskilt utsatt livssituation. De finns bland de äldre som bor kvar i sitt hem eller som flyttat till äldreboenden där de i de flesta fall kommer att vårdas till livets slut. De finns bland de äldre som är anhöriga till en sjuk eller döende närstående eller efterlevande. Vi står inför stora utmaningar i en framtid där de äldre blir allt fler och lever allt längre, där behovet av kompetent personal, med uppgift att stödja och vårda de äldre, blir allt svårare att tillgodose samtidigt som kraven på kvalitet inom äldreomsorgen kommer att öka – och detta alltmedan en tilltagande polarisering mellan mer och mindre resursstarka äldre blir mer påtaglig. Det är i den situationen kyrkan har att utföra sitt diakonala pastorala uppdrag.

 

Uppdragsutbildningen ges i samarbete med Institutionen för diakoni, teologi och kyrkomusik vid Ersta Sköndal Bräcke högskola och riktar sig till diakoner, präster och pastorer. Utbildningen ger en teoretisk, praktisk och personlig fördjupning i arbetet med äldre samt ger kunskap om utvecklingen och organiseringen av äldreomsorg i det svenska samhället och om kyrkans roll som komplement och samverkanspart i arbetet med äldre. Den ger en ökad insikt och förståelse för mångfalden av äldres behov på olika former av äldreboenden och i olika former av utsatthet. Den ger ökad trygghet att tillämpa arbetsformer som samtal, andakt och institutionell samverkan i arbetet med äldre. I samband med utbildningen ges dessutom utrymme för bearbetning av personliga erfarenheter i mötet med åldrande, död och sorg.

 

Utbildningen ges under höstterminen 2019.

Omfattning; fyra utbildningstillfällen om två dagar

Plats; Diakonistiftelsen Samariterhemmet, Uppsala samt Ersta Sköndal Bräcke högskola, Stockholm

Separat folder med mer information publiceras på hemsidan under januari månad.