Genomförda utbildningar inom diakoni och socialt arbete

Clowner inom äldreomsorgen - en hälsofrämjande kulturaktivitet

Clowner har blivit en allt vanligare aktivitet på äldreboenden runt om i världen. De kan bidra till den stimulans med kulturella och sociala aktiviteter som behövs inom äldreomsorgen. Studier om äldre personer har visat att sjukhusclowner har haft en positiv effekt genom att integrera drama, musik, dans och humor i de äldres vardag. Positiva känslor, tillsammans med skratt, kan göra det möjligt för bland annat äldre med demenssjukdomar (kognitiv svikt) att hantera sin sjukdom bättre.

 

Diakonistiftelsen Samariterhemmet vill med den här dagen ge kunskap och förståelse för clowners sätt att arbeta och interagera med personer på äldreboenden. Dagen ger även inspiration och verktyg som vårdpersonal själva kan använda i omvårdnadsarbetet. Den visar även på det värdefulla samarbetet mellan kulturaktörer, vårdpersonal och de äldre på vårdboenden.

 

Utbildningen riktar sig till chefer och personal inom kommunal och privat äldreomsorg, inom hälso- och sjukvård, inom kyrkan samt till aktörer från kultursektorn och alla övriga med ett intresse för äldres välbefinnande.

Samtalets svarta låda. Form, innebörd och betydelse i samtal med och mellan äldre personer

Det finns ett dokumenterat behov av insatser specifikt utformade för äldre, i synnerhet äldre i utsatta livssituationer som bland annat omfattar våld i alla dess former, sömnlöshet/depression/ångest, beroenden, suicid samt fysiska/intellektuella funktionshinder. Det är dessvärre så att behov av sådana insatser anpassade till äldres behov kan vara svåra att tillgodose, och det gäller inte minst samtal. 


Samtalsbehandling är sedan 2010 en rekommendation enligt de nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestbehandling, men såväl tillgången till terapeutiska samtal som till psykologer, terapeuter och andra med specifik kompetens i äldrefrågor är starkt begränsad. Ekonomisk svaga äldre saknar dessutom möjligheter att söka terapeutiskt samtalsstöd samtidigt som tabun, normer och rädsla kan hindra äldre att söka samtalsstöd, även kostnadsfritt sådant.


Den här utbildningsdagen erbjuder en mångsidig belysning och en fördjupad insikt om det svåra samtalet, bland annat i äldreinriktat arbete inom kyrka, socialtjänst, hälso- och sjukvård samt om samtalets former och betydelse utifrån brukares-, praktikers och forskares erfarenhet och kunskap. Utbildningen synliggör dessutom behovet av specifik kompetens i samtalet med äldre och av förståelse för åldrandet som en utvecklingsprocess.

Utbildningsdagen anordnas i samarbete med Centrum för socialt arbete vid Uppsala universitet.

#metoo65+ Våldet går inte i pension!

Våld mot äldre är ett ämne som det sällan pratas om. Det finns en bild av äldre som snälla och svaga som gör det svårt att föreställa sig att någon kan slå en äldre person – eller att äldre själva slår. Men i själva verket är det inte särskilt ovanligt att äldre utsätts för våld. I sitt eget hem kan äldre utsättas för våld av en partner, ett barn eller barnbarn, och på ett äldreboende kan en granne eller personal vara förövare. 

 

Både äldre kvinnor och äldre män utsätts för våld, men våldet mot kvinnor är grövre, mer upprepat och får allvarligare konsekvenser. Våld är dessutom mycket mer än slag och sparkar, till exempel är hot och kränkningar, ekonomiskt utnyttjande, sexuella övergrepp och vanvård också våld. Denna utbildningsdag lyfter frågan om våld mot äldre och belyser vikten av kunskap, av organisering och specifika insatser för äldre våldsutsatta och äldre som förövare.

 
I den här utbildningen får du kunskap om vad forskningen säger om våld mot äldre kvinnor och män, om arbete med våldsutsatta och utövaren av våld i nära relationer, bland annat vid demensjukdom samt om arbete med kompetens och metodstöd mot våld mot äldre.

Utbildningsdagen anordnas i samarbete med Länsstyrelsen Uppsala län.

Den institutionaliserade kvinnligheten. Könsroller i diakoni och omsorg

 

I det framväxande svenska välfärdssamhället har kvinnor varit och är alltjämt i majoritet i människovårdande arbeten. I den tankevärld som har präglat den kristna diakonin finns tydliga teologiska referenser till en särskild ordning vad gäller respektive köns uppgift här på jorden. 

 

I en föreläsning ges en idéhistorisk belysning av synen på könsroller inom diakoni och traditionell lutherdom samt hur dessa föreställningar har levt kvar inom samhällets människovård. Ett efterföljande samtal belyser ytterligare kvinnors roll i ”genusmarinerade miljöer” där även traditionellt manliga miljöer som militär, akademi och polis lyfts fram. I anslutning till föreläsningen ges tillfälle till diskussion om i vilken mån dessa könsroller lever vidare än i dag och vad som händer i mötet med moderna jämlikhetsideal.

 

Föreläsningen riktar sig till anställda inom kyrkor och samfund, socialt arbete, vård och omsorg och är öppen för alla med intresse för könsrollernas betydelse för och påverkan på arbetslivet.

Adress:
Dragarbrunnsgatan 70
753 20 Uppsala, Sverige
Telefon: +46 18 56 40 00
Orgnr: 817600-0803
BankGiro: 230-0366
PlusGiro: 87 66-8
Momsregnr: SE 817600080301