Utbildningar för personal och förtroendevalda
inom kyrkor & samfund

Att möta äldre - kyrkans arbete med äldreomsorg, 7.5 hp

Många äldre befinner sig av olika skäl i en särskilt utsatt livssituation. De finns bland de äldre som bor kvar i sitt hem eller som flyttat till äldreboenden där de i de flesta fall kommer att vårdas till livets slut. De finns bland de äldre som är anhöriga till en sjuk eller döende närstående eller efterlevande. Vi står inför stora utmaningar i en framtid där de äldre blir allt fler och lever allt längre, där behovet av kompetent personal, med uppgift att stödja och vårda de äldre, blir allt svårare att tillgodose samtidigt som kraven på kvalitet inom äldreomsorgen kommer att öka – och detta alltmedan en tilltagande polarisering mellan mer och mindre resursstarka äldre blir mer påtaglig. Det är i den situationen kyrkan har att utföra sitt diakonala pastorala uppdrag.

 

Uppdragsutbildningen ges i samarbete med Institutionen för diakoni, teologi och kyrkomusik vid Ersta Sköndal Bräcke högskola och riktar sig till diakoner, präster och pastorer. Utbildningen ger en teoretisk, praktisk och personlig fördjupning i arbetet med äldre samt ger kunskap om utvecklingen och organiseringen av äldreomsorg i det svenska samhället och om kyrkans roll som komplement och samverkanspart i arbetet med äldre. Den ger en ökad insikt och förståelse för mångfalden av äldres behov på olika former av äldreboenden och i olika former av utsatthet. Den ger ökad trygghet att tillämpa arbetsformer som samtal, andakt och institutionell samverkan i arbetet med äldre. I samband med utbildningen ges dessutom utrymme för bearbetning av personliga erfarenheter i mötet med åldrande, död och sorg.

 

Utbildningen ges under höstterminen 2020.

Omfattning: fyra utbildningstillfällen om två dagar

Plats: Diakonistiftelsen Samariterhemmet, Uppsala samt Ersta Sköndal Bräcke högskola, Stockholm

Ladda ner foldern: Att möta äldre – Folder

Den institutionaliserade kvinnligheten. Könsroller i diakoni och omsorg

OBS! Utbildningen är avslutad.

I det framväxande svenska välfärdssamhället har kvinnor varit och är alltjämt i majoritet i människovårdande arbeten. I den tankevärld som har präglat den kristna diakonin finns tydliga teologiska referenser till en särskild ordning vad gäller respektive köns uppgift här på jorden. I en föreläsning ges en idéhistorisk belysning av synen på könsroller inom diakoni och traditionell lutherdom samt hur dessa föreställningar har levt kvar inom samhällets människovård. Ett efterföljande samtal belyser ytterligare kvinnors roll i ”genusmarinerade miljöer” där även traditionellt manliga miljöer som militär, akademi och polis lyfts fram. I anslutning till föreläsningen ges tillfälle till diskussion om i vilken mån dessa könsroller lever vidare än i dag och vad som händer i mötet med moderna jämlikhetsideal.

Föreläsningen riktar sig till anställda inom kyrkor och samfund, socialt arbete, vård och omsorg och är öppen för alla med intresse för könsrollernas betydelse för och påverkan på arbetslivet.

Medverkande:

Elisabeth Christiansson, Teol. Dr. Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi, Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Anneli Häyrén, Fil. Dr. Centrum för genusvetenskap, Uppsala Universitet

Datum: 19 november

Plats: Mariasalen, Stiftets hus, Dragarbrunnsgatan 71, Uppsala

Tid: 13.00 – 16.30

Kostnad: 700 kr + inklusive moms

Sista anmälningsdatum: 11 november. Anmälan är bindande. Plats kan dock överlåtas till en annan person.

Om antalet anmälda inte uppgår till 25 personer förbehåller vi oss rätten att ställa in undervisningstillfället.

Adress:
Dragarbrunnsgatan 70
753 20 Uppsala, Sverige
Telefon: +46 18 56 40 00
Orgnr: 817600-0803
BankGiro: 230-0366
PlusGiro: 87 66-8
Momsregnr: SE 817600080301