INTEGRITETSPOLICY

DIAKONISTIFTELSEN SAMARITERHEMMET

För oss inom Diakonistiftelsen Samariterhemmet är det viktigt att du känner dig trygg med att vi behand­lar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. Här beskriver vi hur vi behandlar dina personupp­gifter.

All behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Det innebär bland annat att Stiftelsen skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få veta vilka personuppgifter vi har sparat om dig.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Diakonistiftelsen Samariterhemmet, org.nr 817600–0803, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker på lagligt sätt.

Hur får stiftelsen dina personuppgifter?

Stiftelsen samlar in personuppgifter som du lämnar när du är i kontakt med oss via vår hemsida, e-post, post eller annat sätt. Det kan exempelvis ske när du ansöker om boende, deltar i seminarier eller dag­liga verksamheter, söker arbete hos oss eller i övrigt använder dig av Stiftelsens olika tjänster och verksam­heter.

Stiftelsen kan även få personuppgifter från andra källor än från dig, exempelvis från Uppsala kommun, Region Uppsala, Skatteverket, Kronofogden eller andra offentliga källor.

Vilka uppgifter behandlas?

Stiftelsen behandlar de personuppgifter som lämnas till oss och /eller inhämtas av oss. Det kan vara namn, e-postadress, adressuppgifter, telefonnummer, födelsedatum, personnummer, ID-nummer, bank­uppgifter, CV, personliga brev, hälsouppgifter eller annan information som du lämnat till Stiftelsen eller annan information som är nödvändig för att Stiftelsen ska kunna fullgöra sina åtaganden och service gentemot dig.

Varför behandlar Stiftelsen uppgifter om dig?

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av Stiftelsen för bland annat följande ändamål:

-          för att kontakta dig

-          för att fullgöra våra åtaganden och service gentemot dig

-          för att kunna ge dig bra service när du ställer frågor till oss

-          för att administrera utbildningar, seminarier

-          för att administrera ditt deltagande i daglig verksamhet / dagverksamhet

-          för att skicka relevant information om Stiftelsens verksamhet

-          för att hantera ansökningar om arbete

-          för att använda som underlag vid fakturering och bokföring

-          för att följa lagstiftning såsom bokföringslagen och patientdatalagen

-          autogiro och betalningsreferenser

-          betalningsförsummelser.

För dig som är boende kan Stiftelsen dessutom komma att behandla personuppgifter för följande och motsvarande ändamål:

-          för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig som boende

-          för att ge god service

-          för att administrera och genomföra ditt boendeförhållande

-          för att hantera och administrera dina serviceärenden

-          för att föra statistik i syfte att göra våra tjänster bättre

-          för intern identifikation såsom kontraktsnummer eller liknande

-          för att fastställa förekomst av borgensman, godmanskap eller förvaltare

-          för att upprätta kontaktuppgifter till de personer du meddelat oss, exempelvis nära anhörig, god man eller förvaltare.

-          för att administrera hyresbetalningar

-          för att administrera störnings- eller orosanmälan

-          för att hantera hälsouppgifter i samband med evakuering, bostadsanpassning och utredning av lägenhet som kräver information om hälsouppgifter

För dig som får insatser från Stiftelsens Vård och Omsorgsenhet behandlas personuppgifter med syfte att ge dig god vård. Dessa uppgifter regleras via bl a Patientlagen och Hälso- och sjukvårdslagen.

När har Stiftelsen rätt att behandla dina personuppgifter?

Stiftelsen har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörande av Stiftelsens åtagande mot dig eller om du har lämnat ditt samtycke[LO1] . Stiftelsen kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av lagkrav.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av Stiftelsen. Stiftelsen lämnar inte ut dina personuppgifter till andra bolag eller myndigheter om inte Stiftelsen är skyldig att göra det enligt lagkrav, förordning, myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter eller om utlämnande till tredje part följer av våra åtaganden gentemot dig.

Stiftelsen kan komma att lämna ut personuppgifter till offentliga aktörer som Stiftelsen samarbetar med såsom Uppsala kommun eller Region Uppsala.

Stiftelsen vidarebefordrar eller säljer aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Överföring till tredje land

Stiftelsen överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt angivits i samband med att du lämnade dina personuppgifter till oss.

Hur länge sparar Stiftelsen dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas så länge de är aktuella eller nödvändiga för de ändamål de samlats in för. Viss information kan behållas längre på grund av lagkrav, exempelvis bokföringslagen.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter Stiftelsen har sparat om dig (kostnadsfritt en gång per år). Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer.

Om dina personuppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Du har även rätt att få dina personuppgifter raderade såvida det inte strider mot lagkrav eller andra legitima skäl till varför personuppgifterna ska sparas.

 

Så kontaktar du oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har övriga frågor, är du varmt välkommen att kontakta oss.

Postadress:

Diakonistiftelsen Samariterhemmet

Dragarbrunnsgatan 70, 753 20 Uppsala

 

Du kan även kontakta Datainspektionen https://www.datainspektionen.se

 

Denna integritetspolicy gäller från 2018-08-24


 [LO1]Förstår inte vad som menas