Dragarbrunnsgatan 70
753 20 Uppsala, Sverige

Org.nr 817600-0803
018-56 40 00
info@samariterhemmet.se

PG 8766-8
BG 230-0366
Samariterhemmet logo

Specialistundersköterska inom neurologi, neurokirurgi och neurointensivvård, 200 yhp


Universitetssjukhusen har målet att undersköterskor ska kunna växa i sina yrkesroller och göra karriär. Samtidigt kräver jobbet som undersköterska alltmer kvalificerad yrkes- och specialistkompetens, inte minst inom den högspecialiserade neurosjukvården. Utbildningen är efterfrågad av arbetslivet. Det finns ett stort behov av den kompetens som utbildningen genererar.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som redan arbetar som undersköterska och vill gå vidare och specialisera dig inom neurosjukvård.


Mål

Målet med utbildningen är att du ska få specialiserade kunskaper, färdigheter och kompetenser i neurologi, neurokirurgi och neurointensivvård.


Kurser


Kursens syfte är att den studerande ska förvärva kunskaper om vårdpedagogiska verktyg samt belysa värdet av samarbete och multidisciplinärt teamarbete. Kursen syftar även till att ge en fördjupad förmåga till reflektion över yrket, etiska ställningstaganden och det egna handlandet i yrkesrollen samt en förståelse för när andra yrkesgrupper behöver kallas in.
Målet är att ge den studerande verktyg för att underlätta en väl fungerande kommunikation och utveckla sin roll som pedagog och handledare. Den studerande ska ha en fördjupad förmåga att handleda och leda samtal. Vidare vara rustad för att arbeta i multidisciplinära team för personcentrerad omvårdnad samt nätverka med andra vårdprofessioner i syfte att förbättra vården.

Kursens syfte är att den studerande ska förvärva kunskaper om och få en förståelse för områdets lagstiftning och organisation, vanligt förekommande dokumentation och administration samt kvalitetsledning.
Målet är att ge den studerande kunskaper om lagar, författningar och föreskrifter samt kunskaper om hur vården är organiserad. Vidare ska den studerande kunna dokumentera och självständigt arbeta med administrativa verktyg. Därtill initiera och vara drivande i framtagande och uppdatering av rutiner och riktlinjer för att upprätthålla en god patientsäkerhet samt driva förbättringsarbeten utifrån risk- och händelseanalyser.

Kursens syfte är att den studerande ska förvärva kunskaper om och få en förståelse för den snabba kunskapsutvecklingen inom neuroområdet.
Målet är att ge den studerande kunskaper om hur nya principer och metoder för behandling utvecklas och implementeras i vårdarbetet.

Kursens syfte är att den studerande ska förvärva kunskaper om nervsystemets uppbyggnad och funktion samt få en förståelse för neurologiska sjukdomars bakgrund, orsaker och förekomst.
Målet är att ge den studerande kunskaper om neurologisk symtomlära, neurologiska sjukdomar och skador samt medicinsk behandling av dessa tillstånd. Vidare ska den studerande få kunskaper om nervstatus och neurologiska undersökningsmetoder samt kunna medverka vid neurofysiologiska undersökningar.

Kursens syfte är att den studerande ska förvärva kunskaper om och få en förståelse för neurointensivvård och rollen som specialistundersköterska på en neurointensivvårdsavdelning (NIVA).
Målet är att ge den studerande kunskaper och färdigheter i omvårdnadsarbete kopplat till NIVA. Den studerande ska kunna assistera vid undersökningar och behandlingar samt övervaka och arbeta med avancerad medicinteknisk utrustning och apparater.

Kursens syfte är att den studerande ska förvärva kunskaper om och få en förståelse för preoperativ, intermediär och postoperativ vård.
Målet är att ge den studerande kunskaper och färdigheter i neurokirurgisk omvårdnad. Den studerande ska kunna medverka före, under och efter operation samt vid patientuppföljningar.

Kursens syfte är att ge tillfälle att omsätta teori till praktisk handling samt reflektera och analysera arbetet som specialistundersköterska. Målet är att den studerande ytterligare ska specialisera kunskaper, färdigheter och kompetenser inom neurosjukvård samt utveckla sin yrkesidentitet.  

Kursens syfte är att utifrån förvärvade kunskaper, färdigheter och kompetenser fördjupa sig i ett ämne inom området neurosjukvård. Målet är att den studerande ska genomföra ett individuellt fördjupningsarbete som vilar på vetenskaplig grund, vilket leder till ett fördjupat lärande samt professionell och personlig utveckling.


Upplägg

Utbildningen ges på halvfart och distans under två år med inplanerade digitala och fysiska studieträffar i Uppsala. Mellan träffarna arbetar du självständigt med dina studier via en lärplattform.
Utbildningen berättigar till CSN.

Särskild behörighet:

Förutom grundläggande behörighet behöver du uppvisa kunskaper motsvarande:

Anatomi och fysiologi 1  50 p
Anatomi och fysiologi 2 50 p
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1  100 p
Hälso- och sjukvård 1  100 p
Hälso- och sjukvård 2  100 p
Omvårdnad 1  100 p
Omvårdnad 2  100 p
Social omsorg 1  100 p

Yrkeserfarenhet: 1 år heltid som undersköterska
Om du helt eller delvis saknar behörighet kan du ansöka om reell kompetens.

Boende

Under din studietid kan du boka rum till studentpris på Duvan Hotell
Dragarbrunnsgatan 69.


Bokningen gör du på: bokning@duvanhotell.se eller på telefon: 018-56 40 35 och anger att du är student.


Utbildningsstart

2 september 2024

Sista ansökningsdag

15 april 2024

Ansök här via Folkuniversitetet