Dragarbrunnsgatan 70
753 20 Uppsala, Sverige

Org.nr 817600-0803
018-56 40 00
info@samariterhemmet.se

PG 8766-8
BG 230-0366
Samariterhemmet logo

Värdegrund

Samariterhemmet diakoni är en stiftelse som utövar diakoniverksamhet som främjar kristen människovård i form av omsorg om barn och ungdom, äldre, sjuka, funktionshindrade och andra som är i behov av hjälp och stöd. Enligt §1 i gällande stadgar är stiftelsens uppgift:

att  utöva diakoniverksamhet såväl i egen regi som i samarbete med andra organ och organisationer inom kyrka och samälle,
att  för denna verksamhet främja utbildning och fortbildning av diakoner och andra medarbetare till Svenska kyrkans och samhällets tjänst,
att  även på annat sätt främja kristen människovård t.ex. i form av omsorg om barn och ungdom, äldre, sjuka, funktionshindrade och andra som är i behov av hjälp och stöd,
att  främja vetenskaplig forskning inom områden av betydelse för stiftelsens verksamhet.
Vår värdegrund utgår från att alla människor är en del i Guds skapelse och att den kristna kärleken uppmanar till diakonal omsorg om medmänniskan i ett ömsesidigt möte.

Vår värdegrund

Hopp, Livsglädje, Värdighet, Gemenskap, Helhet och Service

1. Alla människors lika värde och värdighet
2. Varje människa är unik
3. Varje människas rätt till respekt och integritet
4. Varje människas rätt till medinflytande över sin situation
5. Varje människas rätt till samhörighet och gemenskap
6. Varje människa är en helhet med fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov
7. Varje människa skall bemötas med generositet och välvilja, respekt och ansvarstagande

Dessa värderingar skall genomsyra alla kontakter med andra människor. Det gäller kontakter med vårdtagare, anhöriga, boende, gäster, anställda, frivilliga och förtroendevalda.

Vision

Samariterhemmet Diakoni är en diakonal mötesplats som bidrar till ett medmänskligare samhälle.

Verksamhetsidé

Samariterhemmet verkar diakonalt, i nära relation till Svenska kyrkan och i samarbete med andra organisationer och myndigheter. Vi värnar om den enskilda människan bland särskilt utsatta grupper och erbjuder medmänsklig och professionell omsorg i kroppsligt, själsligt, andligt och socialt avseende, utifrån en kristen människosyn.

Stöd oss

Samariterhemmet är en idéburen fristående stiftelse utan vinstutdelning, med uppgift att utöva diakoni såväl i egen regi, som i samarbete andra aktörer inom Svenska kyrkan, andra organisationer och myndigheter.

Vi arbetar för och med människor med kroppsliga, själsliga, andliga och sociala behov, särskilt med människor i utsatta situationer.

Vill du vara med och hjälpa till? Det kan du göra på olika sätt. Läs mer här.

Bo centralt på hotell Duvan

Ett mysigt och familjärt boende mitt i centrala Uppsala. Nära till de mesta.

» Läs mer här