Dragarbrunnsgatan 70
753 20 Uppsala, Sverige

Org.nr 817600-0803
018-56 40 00
info@samariterhemmet.se

PG 8766-8
BG 230-0366
Samariterhemmet logo

Integritetspolicy

För oss inom Samariterhemmet Diakoni är det viktigt att du känner dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. Vi följer dataskyddsförordningen, GDPR. All behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Det innebär bland annat att Samariterhemmet skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få veta vilka personuppgifter vi har sparat om dig.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Diakonistiftelsen Samariterhemmet, org.nr 817600–0803, (namnet Samariterhemmet Diakoni används i all kommunikation) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker på lagligt sätt.

Hur får vi dina personuppgifter?

Samariterhemmet Diakoni samlar in personuppgifter som du lämnar när du är i kontakt med oss via vår hemsida, e-post, post eller annat sätt. Det kan exempelvis ske när du ansöker om boende, deltar i seminarier eller dagliga verksamheter, söker arbete hos oss eller i övrigt använder dig av våra olika tjänster och verksamheter. Vi kan även få personuppgifter från andra källor än från dig, exempelvis från Uppsala kommun, Region Uppsala, Skatteverket, Kronofogden eller andra offentliga källor.

Vilka uppgifter behandlas?

Samariterhemmet Diakoni behandlar de personuppgifter som lämnas till oss och/eller inhämtas av oss. Det kan vara namn, e-postadress, adressuppgifter, telefonnummer, födelsedatum, personnummer, ID-nummer, bankuppgifter, CV, personliga brev, hälsouppgifter eller annan information som du lämnat till oss eller annan information som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra sina åtaganden och service gentemot dig.

Varför behandlar Samariterhemmet Diakoni uppgifter om dig?

Vi har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörande av våra åtagande mot dig eller om du har lämnat ditt samtycke. Stiftelsen kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av lagkrav, exempelvis bokföringslagen och patientlagen.

För dig som får insatser från Samariterhemmets Vård och Omsorg behandlas personuppgifter med syfte att ge dig god vård. Dessa uppgifter regleras via bland annat Patientdatalagen och Hälso- och sjukvårdslagen.

När har Samariterhemmet Diakoni rätt att behandla dina personuppgifter?

Vi har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörande av våra åtagande mot dig eller om du har lämnat ditt samtycke. Stiftelsen kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av lagkrav.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av Samariterhemmet Diakoni. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till andra bolag eller myndigheter om vi inte är skyldig att göra det enligt lagkrav, förordning, myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter eller om utlämnande till tredje part följer av våra åtaganden gentemot dig. Vi vidarebefordrar eller säljer aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part. Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till offentliga aktörer som vi samarbetar med såsom Uppsala kommun eller Region Uppsala. Vi överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt angivits i samband med att du lämnade dina personuppgifter till oss.

Hur länge sparar Samariterhemmet Diakoni dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas så länge de är aktuella eller nödvändiga för de ändamål de samlats in för. Viss information kan behållas längre på grund av lagkrav, exempelvis bokföringslagen.
Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig
(kostnadsfritt en gång per år). Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Om dina personuppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Du har även rätt att få dina personuppgifter raderade såvida det inte strider mot lagkrav eller andra legitima skäl till, varför personuppgifterna ska sparas.

Så kontaktar du oss

För ytterligare information, är du varmt välkommen att kontakta oss. Samariterhemmet Diakoni
Dragarbrunnsgatan 70, 753 20 Uppsala
Du kan även kontakta Datainspektionen

Stöd oss

Samariterhemmet är en idéburen fristående stiftelse utan vinstutdelning, med uppgift att utöva diakoni såväl i egen regi, som i samarbete andra aktörer inom Svenska kyrkan, andra organisationer och myndigheter.

Vi arbetar för och med människor med kroppsliga, själsliga, andliga och sociala behov, särskilt med människor i utsatta situationer.

Vill du vara med och hjälpa till? Det kan du göra på olika sätt. Läs mer här.

Bo centralt på hotell Duvan

Ett mysigt och familjärt boende mitt i centrala Uppsala. Nära till de mesta.

» Läs mer här