Samariterhemmet logo

Specialistundersköterska inom äldrevård med inriktning hälsa och rehabilitering, 200 yhp

För att åstadkomma en äldreomsorg av god kvalitet krävs att vårdgivarna säkrar tillgången till personal som har rätt kompetens för att möta dagens och framtidens behov. Många arbetsgivare signalerar att det finns betydande kompetensbehov inom hälsa och rehabilitering i äldrevården. Detta bekräftas i många nya rapporter. Det behövs nya arbetssätt med mer fokus på att främja hälsa, förebygga ohälsa och att rehabilitera äldre personer.

Ett hälsofrämjande- och förebyggande förhållningssätt ger vinster i form av att den äldre kan fortsätta att vara självständig och delaktig i samhället. Det ger även en ökad livskvalitet och minskar risken för skador. Med hänsyn till Coronapandemin kommer rehabilitering, under lång tid framöver, att vara avgörande för att många som insjuknat i Covid-19 inte ska få bestående funktionsnedsättningar.

Utbildningen är efterfrågad av arbetslivet. Rehabiliteringspersonalen upplever att de inte räcker till och skulle framledes kunna delegera vissa arbetsuppgifter till undersköterskor med specialistkompetens inom området.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som redan arbetar som undersköterska och vill gå vidare och specialisera dig inom hälsa och rehabilitering.

Mål

Målet med utbildningen är att du ska få specialiserade kunskaper och kompetens i ett hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande förhållnings- och arbetssätt.

Kurser

Kursens syfte är att belysa samtalets komplexitet och bemötandets betydelse i olika sammanhang samt ge verktyg för att underlätta en välfungerande kommunikation och hantera etiska utmaningar.

Målet är att den studerande ska få kunskaper om/i samtalsmetodik, etik och värdegrundsarbete med fokus på möjliga etiska konflikter som kan uppstå i det hälsofrämjande och rehabiliterande arbetet.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha kunskaper om/i:

 • Samtalsmetodik.
 • Bemötande och professionellt förhållningsätt.
 • Etik och värdegrundsarbete.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Tillämpa kunskaper om/i samtalsmetodik.
 • Tillämpa kunskaper om/i etik och värdegrundsarbete.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha kompetenser för att:

 • Kommunicera och interagera utifrån behov och förutsättningar.
 • Arbeta utifrån etiska principer inom vård och omsorg/hälso- och sjukvård.
 • Bemöta andra, utifrån behov och förutsättningar, med ett professionellt och etiskt förhållningssätt.

Kursens syfte är att utifrån förvärvade kunskaper, färdigheter och kompetenser fördjupa sig i ett ämne inom området hälsa och/eller rehabilitering.

Målet är att den studerande ska genomföra ett individuellt utvecklingsarbete som vilar på vetenskaplig grund, vilket leder till ett fördjupat lärande samt professionell och personlig utveckling.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha kunskaper om/i:

 • Vetenskaplig metodik.
 • Vetenskapligt förhållningssätt.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Tillämpa kunskaper om/i vetenskaplig metodik.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha kompetenser för att:

 • Arbeta utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt.

Kursens syfte är att belysa åldrandets naturliga förlopp och tydliggöra skillnaden mellan normalt åldrande och vanliga sjukdomar hos äldre personer.

Målet är att ge den studerande ökade kunskaper om/i gerontologi (det normala åldrandet) utifrån ett helhetsperspektiv samt fördjupade kunskaper om vanliga geriatriska sjukdomar inklusive kognitiva funktionsnedsättningar och multisjuklighet.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha kunskaper om/i:

 • Lagar, riktlinjer och andra bestämmelser som reglerar vård och omsorg/hälso- och sjukvård.
 • Gerontologi.
 • Olika faktorers påverkan på åldrandet.
 • Vanliga geriatriska sjukdomar.
 • Riskfaktorer för sjukdom vid åldrandet.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Tillämpa fördjupade kunskaper om/i gerontologi och geriatrik.
 • Identifiera olika faktorers påverkan på hälsan ur olika perspektiv.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha kompetenser för att:

 • Arbeta utifrån lagar och riktlinjer inom vård och omsorg/hälso- och sjukvård.

Kursens syfte är att belysa vikten av att arbeta hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande.

Målet är att ge den studerande specialiserade kunskaper om/i ett hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande förhållnings- och arbetssätt.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha kunskaper om/i:

 • Miljöns betydelse för aktivitet och delaktighet.
 • Personcentrerat förhållningssätt.
 • Bedömningar av hälsotillstånd och riskbedömningar.
 • Medicinteknik och hjälpmedel.
 • E-hälsa och välfärdsteknologi.
 • Arbetsmiljö och ergonomi.
 • Dokumentation och utvärdering.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha specialiserade kunskaper om/i:

 • Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande förhållningssätt.
 • Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande åtgärder/aktiviteter.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Utföra bedömningar av hälsotillstånd och riskbedömningar för planering och genomförande av personcentrerad- och hälsofrämjande omvårdnad samt rehabilitering.
 • Tillämpa kunskaper i arbetsmiljö och ergonomi.
 • Identifiera olika faktorers påverkan på hälsan ur olika perspektiv.
 • Identifiera behov och resurser, planera och genomföra anpassade aktiviteter, individuellt och i grupp.
 • Dokumentera genomförda aktiviteter samt utvärdera effekten av dessa.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha kompetenser för att:

 • Arbeta utifrån ett hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande förhållningssätt.
 • Observera och analysera samt tillvarata aktivitetsförmåga.
 • Självständigt utföra, på delegering av legitimerad personal, hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande åtgärder/aktiviteter utifrån behov och förutsättningar.

Kursens syfte är att ge tillfälle att omsätta teori till praktisk handling och ytterligare specialisera kunskaper, färdigheter och kompetenser inom området hälsa och rehabilitering.

Målet är att den studerande ska utveckla ett hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbetssätt samt sin yrkesidentitet.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha kunskaper om/i:

 • E-hälsa och välfärdsteknologi.
 • Förbättrings- och utvecklingsarbete.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Utföra bedömningar av hälsotillstånd och riskbedömningar för planering och genomförande av personcentrerad- och hälsofrämjande omvårdnad samt rehabilitering.
 • Tillämpa kunskaper om/i arbetsmiljö och ergonomi.
 • Identifiera behov och resurser, planera och genomföra anpassade aktiviteter, individuellt och i grupp.
 • Dokumentera genomförda aktiviteter samt utvärdera effekten av dessa.
 • Sprida kunskap genom att ge relevant och anpassad information.
 • Samverka inom inter/multiprofessionella team för personcentrerad- och hälsofrämjande omvårdnad samt rehabilitering.
 • Identifiera olika faktorers påverkan på hälsan ur olika perspektiv.
 • Lösa sammansatta problem genom problematisering och reflektion.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha kompetenser för att:

 • Arbeta utifrån lagar och riktlinjer inom vård och omsorg/hälso- och sjukvård.
 • Arbeta utifrån etiska principer inom vård och omsorg/hälso- och sjukvård.
 • Kommunicera och interagera utifrån behov och förutsättningar.
 • Bemöta andra, utifrån behov och förutsättningar, med ett professionellt och etiskt förhållningssätt.
 • Arbeta utifrån ett hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande förhållningssätt.
 • Observera och analysera samt tillvarata aktivitetsförmåga.
 • Motivera till friskvård och egen hälsa samt vid behov ge stöd i utförandet.
 • Självständigt leda, handleda/utbilda och ge stöd utifrån behov och förutsättningar.
 • Självständigt utföra, på delegering av legitimerad personal, hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande åtgärder/aktiviteter, utifrån behov och förutsättningar.
 • Självständigt identifiera och leda utvecklingsarbeten/projekt inom verksamheten som leder vidare till lärande och professionell utveckling.

Kursens syfte är att belysa vikten av en god psykisk hälsa och ett gott välbefinnande hos äldre personer.

Målet är att den studerande ska få specialiserade kunskaper om/i ett hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande förhållnings- och arbetssätt i relation till psykisk ohälsa.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha kunskaper om/i:

 • Psykisk hälsa, psykisk ohälsa och vanliga psykiska sjukdomar.
 • Riskfaktorer för psykisk sjukdom vid åldrandet.
 • Ofrivillig ensamhet och social isolering.
 • Våld i nära relationer.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha specialiserade kunskaper om/i:

 • Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande förhållningssätt.
 • Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande åtgärder/aktiviteter.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Tillämpa kunskaper om/i psykisk hälsa, psykisk ohälsa och vanliga psykiska sjukdomar.
 • Identifiera olika faktorers påverkan på hälsan ur olika perspektiv.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha kompetenser för att:

 • Arbeta utifrån ett hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande förhållningssätt.

Kursens syfte är att belysa vikten av en god fysisk hälsa och ett gott välbefinnande hos äldre personer.

Målet är att den studerande ska få kunskaper om/i tränings- och näringslära samt om betydelsen av fysisk aktivitet, god kosthållning, måltidmiljö och munhälsa.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha kunskaper om/i:

 • Tränings- och näringslära.
 • Betydelsen av fysisk aktivitet för hälsan.
 • Kostens, måltidens och munhälsans betydelse för hälsan.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha specialiserade kunskaper om/i:

 • Hälsofrämjande och förebyggande förhållningssätt.
 • Hälsofrämjande och förebyggande åtgärder/aktiviteter.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Tillämpa kunskaper om/i tränings- och näringslära.
 • Identifiera olika faktorers påverkan på hälsan ur olika perspektiv.
 • Identifiera behov och resurser, planera och genomföra fysiskt anpassade aktiviteter, individuellt och i grupp.
 • Dokumentera genomförda aktiviteter samt utvärdera effekten av dessa.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha kompetenser för att:

 • Arbeta utifrån ett hälsofrämjande och förebyggande förhållningssätt.

Kursens syfte är att ge vårdpedagogiska verktyg och belysa värdet i att arbeta i team.

Målet är att den studerande ska få ökade kunskaper om betydelsen av samverkan och teamarbete i såväl personcentrerad- och hälsofrämjande omvårdad som rehabilitering samt utveckla sin pedagogiska förmåga och roll som handledare/utbildare inom området hälsa och rehabilitering.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha kunskaper om/i:

 • Vårdpedagogiska verktyg.
 • Motivation och motivationsarbete.
 • Samverkan och teamarbete.
 • Överblick kring andra professioners arbetsuppgifter och ansvarsområden.
 • Arbetsprocesser och kvalitetskriterier/-indikatorer inom vård och omsorg.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Sprida kunskap genom att ge relevant och anpassad information.
 • Instruera och genomföra ett träningsprogram på minst ett främmande språk.
 • Samverka inom inter/multiprofessionella team för personcentrerad- och hälsofrämjande omvårdnad samt rehabilitering.
 • Lösa sammansatta problem genom problematisering och reflektion.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha kompetenser för att:

 • Självständigt leda, handleda/utbilda och ge stöd utifrån behov och förutsättningar.
 • Motivera till friskvård och egen hälsa samt vid behov ge stöd i utförandet.

Upplägg

Utbildningen ges på halvfart och distans under två år med inplanerade fysiska studieträffar i Uppsala. Mellan träffarna arbetar du självständigt med dina studier via en lärplattform. Utbildningen berättigar till CSN.

Särskild behörighet

Förutom grundläggande behörighet behöver du uppvisa kunskaper motsvarande:

Medicin 1150 p
Vård- och omsorgsarbete 1200 p
Vård- och omsorgsarbete 2  150 p

Yrkeserfarenhet: 1 år heltid som undersköterska

Om du helt eller delvis saknar behörighet kan du ansöka om reell kompetens.

Boende

Under din studietid kan du boka rum till studentpris på Duvan Hotell & Konferens,
Dragarbrunnsgatan 69.

Bokningen gör du på: bokning@duvanhotell.se eller på telefon: 018-56 40 35 och anger att du är student.

Utbildningsstart

2 september

Sista ansökningsdag

30 april

Ansök här via Folkuniversitetet

Stöd oss

Samariterhemmet är en idéburen fristående stiftelse utan vinstutdelning, med uppgift att utöva diakoni såväl i egen regi, som i samarbete andra aktörer inom Svenska kyrkan, andra organisationer och myndigheter.

Vi arbetar för och med människor med kroppsliga, själsliga, andliga och sociala behov, särskilt med människor i utsatta situationer.

Vill du vara med och hjälpa till? Det kan du göra på olika sätt. Läs mer här.

Bo centralt på hotell Duvan

Ett mysigt och familjärt boende mitt i centrala Uppsala. Nära till de mesta.

» Läs mer här