Dragarbrunnsgatan 70
753 20 Uppsala, Sverige

Org.nr 817600-0803
018-56 40 00
info@samariterhemmet.se

PG 8766-8
BG 230-0366
Samariterhemmet logo

Uppdragsutbildningar

utbildningssal för diakonistiftelsen i Uppsala

Vi erbjuder utbildningar inom hälsa, vård och omsorg till företag och organisationer som vill kompetenshöja sin personal. Utbildningarna kan anpassas helt utifrån verksamhetens specifika behov.

Vi erbjuder även våra YH-utbildningar som uppdragsutbildning, vilket innebär att det finns en möjlighet att köpa en hel utbildning eller delar av utbildningen. Upplägget kan vara flexibelt med avseende på studietakt, studieform och studieort. Däremot måste kursens namn, antal poäng, innehåll och mål vara desamma som i motsvarande YH-utbildning.

En uppdragsutbildning ger, på samma sätt som en ordinarie YH-utbildning, YH-poäng och ger den studerande rätt till examens- eller utbildningsbevis beroende på om den studerande läser hela eller delar av utbildningen.

Det är uppdragsgivaren som bestämmer vem som ska gå utbildningen och inom uppdragsutbildningen ställs inga formella behörighetskrav.

Specialistundersköterska inom äldrevård med inriktning hälsa och rehabilitering 200 yhp

Stödpedagog inom funktionshinderområdet 200 yhp

Våra kurser

Följande kurser ingår i våra YH-utbildningar och kan erbjudas som enskilda uppdragsutbildningar. Klicka på de olika kurserna för att läsa mer.

Specialistundersköterska

Kursens syfte är att belysa samtalets komplexitet och bemötandets betydelse i olika sammanhang samt ge verktyg för att underlätta en välfungerande kommunikation och hantera etiska utmaningar.

Målet är att den studerande ska få kunskaper om/i samtalsmetodik, etik och värdegrundsarbete med fokus på möjliga etiska konflikter som kan uppstå i det hälsofrämjande och rehabiliterande arbetet.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha kunskaper om/i:

 • Samtalsmetodik.
 • Bemötande och professionellt förhållningsätt.
 • Etik och värdegrundsarbete.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Tillämpa kunskaper om/i samtalsmetodik.
 • Tillämpa kunskaper om/i etik och värdegrundsarbete.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha kompetenser för att:

 • Kommunicera och interagera utifrån behov och förutsättningar.
 • Arbeta utifrån etiska principer inom vård och omsorg/hälso- och sjukvård.
 • Bemöta andra, utifrån behov och förutsättningar, med ett professionellt och etiskt förhållningssätt.

Kursens syfte är att belysa åldrandets naturliga förlopp och tydliggöra skillnaden mellan normalt åldrande och vanliga sjukdomar hos äldre personer.

Målet är att ge den studerande ökade kunskaper om/i gerontologi (det normala åldrandet) utifrån ett helhetsperspektiv samt fördjupade kunskaper om vanliga geriatriska sjukdomar inklusive kognitiva funktionsnedsättningar och multisjuklighet.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha kunskaper om/i:

 • Lagar, riktlinjer och andra bestämmelser som reglerar vård och omsorg/hälso- och sjukvård.
 • Gerontologi.
 • Olika faktorers påverkan på åldrandet.
 • Vanliga geriatriska sjukdomar.
 • Riskfaktorer för sjukdom vid åldrandet.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Tillämpa fördjupade kunskaper om/i gerontologi och geriatrik.
 • Identifiera olika faktorers påverkan på hälsan ur olika perspektiv.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha kompetenser för att:

 • Arbeta utifrån lagar och riktlinjer inom vård och omsorg/hälso- och sjukvård.

Kursens syfte är att belysa vikten av att arbeta hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande.

Målet är att ge den studerande specialiserade kunskaper om/i ett hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande förhållnings- och arbetssätt.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha kunskaper om/i:

 • Miljöns betydelse för aktivitet och delaktighet.
 • Personcentrerat förhållningssätt.
 • Bedömningar av hälsotillstånd och riskbedömningar.
 • Medicinteknik och hjälpmedel.
 • E-hälsa och välfärdsteknologi.
 • Arbetsmiljö och ergonomi.
 • Dokumentation och utvärdering.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha specialiserade kunskaper om/i:

 • Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande förhållningssätt.
 • Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande åtgärder/aktiviteter.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Utföra bedömningar av hälsotillstånd och riskbedömningar för planering och genomförande av personcentrerad- och hälsofrämjande omvårdnad samt rehabilitering.
 • Tillämpa kunskaper i arbetsmiljö och ergonomi.
 • Identifiera olika faktorers påverkan på hälsan ur olika perspektiv.
 • Identifiera behov och resurser, planera och genomföra anpassade aktiviteter, individuellt och i grupp.
 • Dokumentera genomförda aktiviteter samt utvärdera effekten av dessa.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha kompetenser för att:

 • Arbeta utifrån ett hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande förhållningssätt.
 • Observera och analysera samt tillvarata aktivitetsförmåga.
 • Självständigt utföra, på delegering av legitimerad personal, hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande åtgärder/aktiviteter utifrån behov och förutsättningar.

Kursens syfte är att belysa vikten av en god psykisk hälsa och ett gott välbefinnande hos äldre personer.

Målet är att den studerande ska få specialiserade kunskaper om/i ett hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande förhållnings- och arbetssätt i relation till psykisk ohälsa.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha kunskaper om/i:

 • Psykisk hälsa, psykisk ohälsa och vanliga psykiska sjukdomar.
 • Riskfaktorer för psykisk sjukdom vid åldrandet.
 • Ofrivillig ensamhet och social isolering.
 • Våld i nära relationer.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha specialiserade kunskaper om/i:

 • Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande förhållningssätt.
 • Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande åtgärder/aktiviteter.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Tillämpa kunskaper om/i psykisk hälsa, psykisk ohälsa och vanliga psykiska sjukdomar.
 • Identifiera olika faktorers påverkan på hälsan ur olika perspektiv.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha kompetenser för att:

 • Arbeta utifrån ett hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande förhållningssätt.

Kursens syfte är att belysa vikten av en god fysisk hälsa och ett gott välbefinnande hos äldre personer.

Målet är att den studerande ska få kunskaper om/i tränings- och näringslära samt om betydelsen av fysisk aktivitet, god kosthållning, måltidmiljö och munhälsa.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha kunskaper om/i:

 • Tränings- och näringslära.
 • Betydelsen av fysisk aktivitet för hälsan.
 • Kostens, måltidens och munhälsans betydelse för hälsan.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha specialiserade kunskaper om/i:

 • Hälsofrämjande och förebyggande förhållningssätt.
 • Hälsofrämjande och förebyggande åtgärder/aktiviteter.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Tillämpa kunskaper om/i tränings- och näringslära.
 • Identifiera olika faktorers påverkan på hälsan ur olika perspektiv.
 • Identifiera behov och resurser, planera och genomföra fysiskt anpassade aktiviteter, individuellt och i grupp.
 • Dokumentera genomförda aktiviteter samt utvärdera effekten av dessa.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha kompetenser för att:

 • Arbeta utifrån ett hälsofrämjande och förebyggande förhållningssätt.

Kursens syfte är att ge vårdpedagogiska verktyg och belysa värdet i att arbeta i team.

Målet är att den studerande ska få ökade kunskaper om betydelsen av samverkan och teamarbete i såväl personcentrerad- och hälsofrämjande omvårdad som rehabilitering samt utveckla sin pedagogiska förmåga och roll som handledare/utbildare inom området hälsa och rehabilitering.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha kunskaper om/i:

 • Vårdpedagogiska verktyg.
 • Motivation och motivationsarbete.
 • Samverkan och teamarbete.
 • Överblick kring andra professioners arbetsuppgifter och ansvarsområden.
 • Arbetsprocesser och kvalitetskriterier/-indikatorer inom vård och omsorg.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Sprida kunskap genom att ge relevant och anpassad information.
 • Instruera och genomföra ett träningsprogram på minst ett främmande språk.
 • Samverka inom inter/multiprofessionella team för personcentrerad- och hälsofrämjande omvårdnad samt rehabilitering.
 • Lösa sammansatta problem genom problematisering och reflektion.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha kompetenser för att:

 • Självständigt leda, handleda/utbilda och ge stöd utifrån behov och förutsättningar.
 • Motivera till friskvård och egen hälsa samt vid behov ge stöd i utförandet.

Stödpedagog

Kursen behandlar social dokumentation i syfte att säkerställa den enskildes rättigheter samt hur man arbetar utifrån beställning, uppdrag och genomförande av myndighetsbeslut.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha specialiserade kunskaper om:

 • Dokumentation, behovsbedömning, beslutsprocess och genomförandeplan utifrån den enskildes behov.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Dokumentation, uppföljning och utvärdering av insatser och aktiviteter för den enskilde.
 • Arbeta utifrån beslut om bistånd.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha kompetenser för att:

 • Involvera den enskilde i upprättandet av en genomförandeplan och utvärdering av den.
 • Kvalitetssäkra social dokumentation.

Kursen behandlar professionella förhållningssätt gentemot den enskilde och dennes nätverk samt arbetssätt för att stärka den gemensamma värdegrunden i en verksamhet. Vidare ger kursen träning i att identifiera, reflektera över och analysera etiska dilemman.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha kunskaper om:

 • Etiska teorier, modeller och begrepp.
 • Makt- och beroendeteorier.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Praktisera ett etiskt försvarbart arbetssätt som främjar den enskildes rättigheter till självbestämmande och delaktighet.
 • Identifiera och reflektera över etiska dilemman i yrkesutövandet som stödpedagog.
 • Identifiera makt- och beroendeförhållanden i den enskildes vardag.
 • Använda metoder och arbetssätt för att bidra till en gemensam värdegrund.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha kompetenser för att:

 • Arbeta med och bemöta den enskilde på ett etiskt försvar och professionellt sätt.
 • Handleda andra i att arbeta med och bemöta den enskilde på ett etiskt försvarbart och professionellt sätt genom att till exempel reflektera över etiska dilemman.

Kursen behandlar funktionsnedsättningar och dess konsekvenser i vardagen för den enskilde så som begränsningar i socialt samspel och kommunikation, begränsande upprepade beteenden, koncentrationssvårigheter, kognitiva nedsättningar, bristande impulskontroll och inlärningssvårigheter.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha specialiserade kunskaper om/i:

 • Intellektuella, kognitiva, fysiska och psykiska funktionsnedsättningar samt vilka konsekvenser de får i den enskildes vardag.
 • Kommunikationssvårigheter i samband med funktionsnedsättningar.
 • Funktionsnedsättningar i kombination med missbruk.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Bemöta personer med olika funktionsnedsättningar eller kombinationer av sådana på ett respektfullt sätt samt på den enskildes villkor och med hänsyn till den enskildes integritet.

Kursen behandlar kommunikation och sampel inom funktionshinderområdet samt hur det är en förutsättning för delaktighet, inflytande och självbestämmande. Vidare behandlar kursen alternativ och kompletterande kommunikation, samtalsmetodik, digital kommunikation och betydelsen av kognitivt stöd. Kursen belyser också digitaliseringens möjligheter, utmaningar och dilemman.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha kunskaper om:

 • Tekniska hjälpmedel för inlärning och kommunikation.
 • Välfärdsteknologi.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha specialiserade kunskaper om:

 • Kommunikationsstöd inom funktionshinderområdet såsom alternativ kompletterande kommunikation och samtalsmetodik.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Kommunicera med människor med olika funktionsnedsättningar.
 • Kommunicera med hjälp av olika tekniska verktyg.
 • Använda tekniska verktyg för inlärning.
 • Implementera välfärdsteknologi i verksamheten.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha kompetenser för att:

 • Utifrån den enskildes funktionsnedsättning välja och anpassa lämpligt kommunikationsstöd.
 • Vägleda andra i användandet av olika kommunikationssätt, såsom att ge kognitivt stöd för att främja kommunikation, delaktighet, självständighet och självbestämmande i vardagen.

Kursen behandlar människans utveckling och hur stödet till den enskilde kan anpassas och förändras beroende på de olika faser i livet som den enskilde går igenom. Vidare behandlar kursen vilken betydelse hälsa, livsstil och kultur har för människans välbefinnande.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha kunskaper om:

 • Människans utveckling fysiskt, psykiskt och socialt i olika faser i livet, från barn- till ålderdom.
 • Människans sexualitet.
 • Mångfald och integration ur individ-, grupp- och samhällsperspektiv.
 • Kulturens betydelse för individens utveckling.
 • Hur den enskildes sociala nätverk påverkar dennes utveckling.
 • Kännetecken på våld eller annan utsatthet i nära relationer.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha specialiserade kunskaper om:

 • Salutogent förhållningsätt och begreppet ”KASAM”, som betecknar en känsla av sammanhang.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Stödja den enskilde i olika utvecklingsskeden och faser i livet.
 • Arbeta salutogent och utifrån den enskildes behov.
 • Samverka med den enskildes nätverk.
 • Möta människor från olika kulturer med andra värderingar än de egna.
 • Bidra till att skapa förståelse för kulturella skillnader och olika värderingar i verksamheten.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha kompetenser för att:

 • Handleda andra till ett salutogent förhållningssätt.

Kursen behandlar pedagogiska teorier, metoder, arbetssätt och redskap för att kunna utveckla arbetssätt och därmed påvisa förbättringsmöjligheter för verksamheten. Vidare behandlar kursen vägledande arbetssätt samt förmåga att tillämpa och stödja ett pedagogiskt förhållningssätt på individ-, grupp- och verksamhetsnivå i syfte att skapa ett lärande och engagerande arbetsklimat.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha kunskaper om:

 • Evidensbaserade pedagogiska teorier och metoder inom stödpedagogiskt arbete.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha specialiserade kunskaper om:

 • Specialpedagogiska arbetssätt.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Anpassa pedagogiska metoder och arbetssätt utifrån den enskildes behov.
 • Tillämpa metoder för ett vägledande förhållningssätt, på såväl individ- som på gruppnivå.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha kompetenser för att:

 • Reflektera över, och vid behov, omvärdera verksamhetens arbetsmetoder för att bidra till individuellt anpassade lösningar för den enskilde med hög kvalitet.
 • Handleda andra i ett pedagogiskt förhållningssätt.

Kursen behandlar juridiken och de riktlinjer som styr stödpedagogens arbete. Vidare behandlar kursen hur författningar ska tolkas, fungerar i praktiken och vilka juridiska dilemman en stödpedagog kan ställas inför i sitt arbete.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha kunskaper om:

 • De författningar och riktlinjer som styr verksamheter inom funktionshinderområdet.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Tolka vad de författningar och riktlinjer som styr verksamheter inom funktionshinderområdet innebär i praktiken.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha kompetenser för att:

 • Tillämpa författningar och värdegrunder vid dokumentation och i arbetet med den enskilde.

Stöd oss

Samariterhemmet är en idéburen fristående stiftelse utan vinstutdelning, med uppgift att utöva diakoni såväl i egen regi, som i samarbete andra aktörer inom Svenska kyrkan, andra organisationer och myndigheter. Vi arbetar för och med människor med kroppsliga, själsliga, andliga och sociala behov, särskilt med människor i utsatta situationer. Vill du vara med och hjälpa till? Det kan du göra på olika sätt. Läs mer här.