Dragarbrunnsgatan 70
753 20 Uppsala, Sverige

Org.nr 817600-0803
018-56 40 00
info@samariterhemmet.se

PG 8766-8
BG 230-0366
Samariterhemmet logo

Stödpedagog inom funktionshinderområdet, 200 yhp

Antalet personer som behöver och beviljas stöd i Sverige fortsätter öka och enligt Socialstyrelsen finns det ett stort behov av utbildning inom funktionshinderområdet/LSS.

Utbildning är en förutsättning för rätt och aktuell kompetens, som både är viktig och nödvändig, för att kunna ge stöd, service och omsorg av god kvalitet och utifrån lagarnas intentioner.

Utbildningen är efterfrågad av arbetslivet. Många arbetsgivare är i behov av personal med den kompetens som utbildningen ger. Idag har många kommuner infört den nya titeln stödpedagog.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som redan arbetar eller har arbetat inom funktionshinderområdet/LSS.

Mål

Målet med utbildningen är att du ska få specialiserade kunskaper om olika funktionsnedsättningar, dess konsekvenser i vardagen och hälsans betydelse för en ökad livskvalitet. Du ska även få specialiserade kunskaper om kommunikationsstöd, specialpedagogiska arbetssätt och social dokumentation. Därutöver kunskaper om etik och professionellt förhållningssätt samt om författningar och riktlinjer inom funktionshinderområdet.

Kurser

Kursen behandlar social dokumentation i syfte att säkerställa den enskildes rättigheter samt hur man arbetar utifrån beställning, uppdrag och genomförande av myndighetsbeslut.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha specialiserade kunskaper om:

 • Dokumentation, behovsbedömning, beslutsprocess och genomförandeplan utifrån den enskildes behov.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Dokumentation, uppföljning och utvärdering av insatser och aktiviteter för den enskilde.
 • Arbeta utifrån beslut om bistånd.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha kompetenser för att:

 • Involvera den enskilde i upprättandet av en genomförandeplan och utvärdering av den.
 • Kvalitetssäkra social dokumentation.

Kursen behandlar professionella förhållningssätt gentemot den enskilde och dennes nätverk samt arbetssätt för att stärka den gemensamma värdegrunden i en verksamhet. Vidare ger kursen träning i att identifiera, reflektera över och analysera etiska dilemman.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha kunskaper om:

 • Etiska teorier, modeller och begrepp.
 • Makt- och beroendeteorier.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Praktisera ett etiskt försvarbart arbetssätt som främjar den enskildes rättigheter till självbestämmande och delaktighet.
 • Identifiera och reflektera över etiska dilemman i yrkesutövandet som stödpedagog.
 • Identifiera makt- och beroendeförhållanden i den enskildes vardag.
 • Använda metoder och arbetssätt för att bidra till en gemensam värdegrund.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha kompetenser för att:

 • Arbeta med och bemöta den enskilde på ett etiskt försvar och professionellt sätt.
 • Handleda andra i att arbeta med och bemöta den enskilde på ett etiskt försvarbart och professionellt sätt genom att till exempel reflektera över etiska dilemman.

Kursen behandlar en fördjupning av innehållet i ett arbetsområde med anknytning till någon av kurserna Funktionsnedsättningar, Kommunikation, välfärdsteknologi och kognitivt stöd eller Pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha kunskaper i:

 • Evidensbaserat arbetssätt och forskningens betydelse för utvecklingsarbete.
 • Fördjupade kunskaper inom delar av utbildningens innehåll.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Opponera på andras examensarbete och försvara sitt eget.
 • Göra en sammanfattning av examensarbetet på engelska i skrift och tal.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha kompetenser för att:

 • Sammanställa, värdera och använda relevanta källor och tidigare resultat samt slutföra avgränsat projekt.
 • Bidra till kunskapsutveckling inom yrkesområdet.
 • Självständigt tillägna sig ytterligare kunskaper och färdigheter för kontinuerligt lärande och professionell utveckling inom arbetsområdet.

Kursen behandlar funktionsnedsättningar och dess konsekvenser i vardagen för den enskilde så som begränsningar i socialt samspel och kommunikation, begränsande upprepade beteenden, koncentrationssvårigheter, kognitiva nedsättningar, bristande impulskontroll och inlärningssvårigheter.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha specialiserade kunskaper om/i:

 • Intellektuella, kognitiva, fysiska och psykiska funktionsnedsättningar samt vilka konsekvenser de får i den enskildes vardag.
 • Kommunikationssvårigheter i samband med funktionsnedsättningar.
 • Funktionsnedsättningar i kombination med missbruk.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Bemöta personer med olika funktionsnedsättningar eller kombinationer av sådana på ett respektfullt sätt samt på den enskildes villkor och med hänsyn till den enskildes integritet.

Kursen behandlar kommunikation och sampel inom funktionshinderområdet samt hur det är en förutsättning för delaktighet, inflytande och självbestämmande. Vidare behandlar kursen alternativ och kompletterande kommunikation, samtalsmetodik, digital kommunikation och betydelsen av kognitivt stöd. Kursen belyser också digitaliseringens möjligheter, utmaningar och dilemman.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha kunskaper om:

 • Tekniska hjälpmedel för inlärning och kommunikation.
 • Välfärdsteknologi.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha specialiserade kunskaper om:

 • Kommunikationsstöd inom funktionshinderområdet såsom alternativ kompletterande kommunikation och samtalsmetodik.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Kommunicera med människor med olika funktionsnedsättningar.
 • Kommunicera med hjälp av olika tekniska verktyg.
 • Använda tekniska verktyg för inlärning.
 • Implementera välfärdsteknologi i verksamheten.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha kompetenser för att:

 • Utifrån den enskildes funktionsnedsättning välja och anpassa lämpligt kommunikationsstöd.
 • Vägleda andra i användandet av olika kommunikationssätt, såsom att ge kognitivt stöd för att främja kommunikation, delaktighet, självständighet och självbestämmande i vardagen.

Den studerande ska ges erfarenhet av yrket som stödpedagog samt tillfälle för reflektion och analys av arbetet.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Självständigt planera, genomföra och utvärdera pedagogiska metoder för den enskilde i enighet med erhållna kunskaper från utbildningens teoretiska kurser.
 • Reflektera över och analysera metoder och arbetssätt inom arbetsområdet.
 • Tillämpa evidensbaserade arbetsmetoder för kommunikation samt i användandet av välfärdsteknologi och kognitivt stöd inom funktionshinderområdet.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha kompetenser för att:

 • Arbeta för kvalitetshöjande insatser i verksamheten.

Kursen behandlar människans utveckling och hur stödet till den enskilde kan anpassas och förändras beroende på de olika faser i livet som den enskilde går igenom. Vidare behandlar kursen vilken betydelse hälsa, livsstil och kultur har för människans välbefinnande.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha kunskaper om:

 • Människans utveckling fysiskt, psykiskt och socialt i olika faser i livet, från barn- till ålderdom.
 • Människans sexualitet.
 • Mångfald och integration ur individ-, grupp- och samhällsperspektiv.
 • Kulturens betydelse för individens utveckling.
 • Hur den enskildes sociala nätverk påverkar dennes utveckling.
 • Kännetecken på våld eller annan utsatthet i nära relationer.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha specialiserade kunskaper om:

 • Salutogent förhållningsätt och begreppet ”KASAM”, som betecknar en känsla av sammanhang.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Stödja den enskilde i olika utvecklingsskeden och faser i livet.
 • Arbeta salutogent och utifrån den enskildes behov.
 • Samverka med den enskildes nätverk.
 • Möta människor från olika kulturer med andra värderingar än de egna.
 • Bidra till att skapa förståelse för kulturella skillnader och olika värderingar i verksamheten.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha kompetenser för att:

 • Handleda andra till ett salutogent förhållningssätt.

Kursen behandlar pedagogiska teorier, metoder, arbetssätt och redskap för att kunna utveckla arbetssätt och därmed påvisa förbättringsmöjligheter för verksamheten. Vidare behandlar kursen vägledande arbetssätt samt förmåga att tillämpa och stödja ett pedagogiskt förhållningssätt på individ-, grupp- och verksamhetsnivå i syfte att skapa ett lärande och engagerande arbetsklimat.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha kunskaper om:

 • Evidensbaserade pedagogiska teorier och metoder inom stödpedagogiskt arbete.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha specialiserade kunskaper om:

 • Specialpedagogiska arbetssätt.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Anpassa pedagogiska metoder och arbetssätt utifrån den enskildes behov.
 • Tillämpa metoder för ett vägledande förhållningssätt, på såväl individ- som på gruppnivå.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha kompetenser för att:

 • Reflektera över, och vid behov, omvärdera verksamhetens arbetsmetoder för att bidra till individuellt anpassade lösningar för den enskilde med hög kvalitet.
 • Handleda andra i ett pedagogiskt förhållningssätt.

Kursen behandlar juridiken och de riktlinjer som styr stödpedagogens arbete. Vidare behandlar kursen hur författningar ska tolkas, fungerar i praktiken och vilka juridiska dilemman en stödpedagog kan ställas inför i sitt arbete.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha kunskaper om:

 • De författningar och riktlinjer som styr verksamheter inom funktionshinderområdet.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Tolka vad de författningar och riktlinjer som styr verksamheter inom funktionshinderområdet innebär i praktiken.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha kompetenser för att:

 • Tillämpa författningar och värdegrunder vid dokumentation och i arbetet med den enskilde.

Upplägg

Utbildningen ges på halvfart och distans under två år med inplanerade fysiska studieträffar på Campus Österlen i Simrishamn. Mellan träffarna arbetar du självständigt med dina studier via en lärplattform. Utbildningen berättigar till CSN.

Särskild behörighet

Förutom grundläggande behörighet behöver du uppvisa kunskaper motsvarande:

Hälsopedagogik100 p
Specialpedagogik 1 100 p
Specialpedagogik 2100 p
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2100 p

Yrkeserfarenhet: 1 år heltid

Om du helt eller delvis saknar behörighet kan du ansökan om reell kompetens.

Boende

Under din studietid kan du boka rum till studentpris på Duvan Hotell & Konferens,
Dragarbrunnsgatan 69.

Bokningen gör du på: bokning@duvanhotell.se eller på telefon: 018-56 40 35 och anger att du är student.

Utbildningsstart

26 augusti

Sista ansökningsdag

15 maj

Ansök via Folkuniversitetet

Stöd oss

Samariterhemmet är en idéburen fristående stiftelse utan vinstutdelning, med uppgift att utöva diakoni såväl i egen regi, som i samarbete andra aktörer inom Svenska kyrkan, andra organisationer och myndigheter.

Vi arbetar för och med människor med kroppsliga, själsliga, andliga och sociala behov, särskilt med människor i utsatta situationer.

Vill du vara med och hjälpa till? Det kan du göra på olika sätt. Läs mer här.

Bo centralt på hotell Duvan

Ett mysigt och familjärt boende mitt i centrala Uppsala. Nära till de mesta.

» Läs mer här