Dragarbrunnsgatan 70
753 20 Uppsala, Sverige

Org.nr 817600-0803
018-56 40 00
info@samariterhemmet.se

PG 8766-8
BG 230-0366
Samariterhemmet logo

Existentiell hälsa i palliativ vård, 40 yhp


Drygt 90 000 personer/år avlider i Sverige varav 80% bedöms ha behov av palliativ vård.
Enligt Vårdhandboken kännetecknas palliativ vård av en helhetssyn på människan. Individen ska stödjas för att kunna leva med värdighet samt med största möjliga välbefinnande och livskvalitet under hela sjukdomsförloppet. En god palliativ vård ska omfatta alla, oavsett ålder och diagnos. Arbetet är högt prioriterat och det palliativa förhållningssättet är grundläggande och avgörande för att den sista tiden i livet ska bli så bra som möjligt.

Personal som arbetar med palliativ vård möter människor som befinner sig i en utsatt livssituation. De förväntas att på ett professionellt sätt hantera en komplex vårdsituation som kräver många olika insatser. Att ha förmåga att uppmärksamma existentiella behov, hantera dessa och ge stöd är av stor vikt. Enligt Socialstyrelsen bör alla med obotlig diagnos få möjlighet att samtala om existentiella frågor. Personal ska kunna prioritera existentiella aspekter likväl som fysiska, psykiska och sociala.


Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvård, vård och omsorg, LSS, socialpsykiatri eller psykiatri och vill fördjupa dig inom existentiell hälsa i palliativ vård.


Syfte och mål
Utbildningens syfte är att belysa hälsa och palliativ vård ur ett existentiellt perspektiv.
Målet är att få fördjupade kunskaper om/i existentiell hälsa och existentiellt stöd, färdigheter i att individanpassa vården utifrån existentiella behov samt ha kompetens att möta och hantera dessa. Vidare utveckla ett existentiellt hälsofrämjande förhållningssätt i det palliativa vårdarbetet.


Upplägg
Utbildningen sker i samarbete med Folkuniversitetet Uppsala och Betaniastiftelsen och är en kort YH-utbildning på distans. Utbildningen ges på halvfart och distans under 16 veckor med digitala studieträffar. Mellan träffarna arbetar du självständigt med dina studier via en lärplattform. Utbildningen berättigar till CSN.


Särskild behörighet
Förutom grundläggande behörighet behöver du uppvisa kunskaper motsvarande:
Yrkeserfarenhet: 1 år halvtid inom hälso- och sjukvård, vård och omsorg, LSS, socialpsykiatri eller psykiatri. Om du helt eller delvis saknar behörighet kan du ansöka om reell kompetens.

Utbildningsstart
7 oktober 2024

Sista ansökningsdag
15 september 2024

Ansök här via Folkuniversitetet