ball-2585603_1920

Värdegrund

Diakonistiftelsen Samariterhemmet är en stiftelse som utövar diakoniverksamhet som främjar kristen människovård i form av omsorg om barn och ungdom, äldre, sjuka, funktionshindrade och andra som är i behov av hjälp och stöd. Enligt §1 i gällande stadgar är stiftelsens uppgift:

att  utöva diakoniverksamhet såväl i egen regi som i samarbete med andra organ och organisationer inom kyrka och samälle,
att  för denna verksamhet främja utbildning och fortbildning av diakoner och andra medarbetare till Svenska kyrkans och samhällets tjänst,
att  även på annat sätt främja kristen människovård t.ex. i form av omsorg om barn och ungdom, äldre, sjuka, funktionshindrade och andra som är i behov av hjälp och stöd,
att  främja vetenskaplig forskning inom områden av betydelse för stiftelsens verksamhet.
Vår värdegrund utgår från att alla människor är en del i Guds skapelse och att den kristna kärleken uppmanar till diakonal omsorg om medmänniskan i ett ömsesidigt möte.

Vår värdegrund

1. Alla människors lika värde och värdighet
2. Varje människa är unik
3. Varje människas rätt till respekt och integritet
4. Varje människas rätt till medinflytande över sin situation
5. Varje människas rätt till samhörighet och gemenskap
6. Varje människa är en helhet med fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov
7. Varje människa skall bemötas med generositet och välvilja, respekt och ansvarstagande

 

Dessa värderingar skall genomsyra alla kontakter med andra människor. Det gäller kontakter med vårdtagare, anhöriga, boende, gäster, anställda, frivilliga och förtroendevalda.

Vision

Diakonistiftelsen Samariterhemmet ska vara en synlig aktör i samhället som bidrar till ett mänskligare samhälle genom att utöva omsorg om enskilda människor, särskilt i utsatta livssituationer.

Verksamhetsidé

Samariterhemmet verkar diakonalt, i nära relation till Svenska kyrkan och i samarbete med andra organisationer och myndigheter. Vi värnar om den enskilda människan bland särskilt utsatta grupper och erbjuder medmänsklig och professionell omsorg i kroppsligt, själsligt, andligt och socialt avseende, utifrån en kristen människosyn.