Dragarbrunnsgatan 70
753 20 Uppsala, Sverige

Org.nr 817600-0803
018-56 40 00
info@samariterhemmet.se

PG 8766-8
BG 230-0366
Samariterhemmet logo

Våra stadgar

Stadgar för Samariterhemmet

Gällande enligt beslut av Kammarkollegiet 2010-09-13

§ 1
Diakonistiftelsen Samariterhemmets uppgift är
att utöva diakoniverksamhet såväl i egen regi som i samarbete med andra organ och organisationer inom kyrka och samhälle
att för denna verksamhet främja utbildning och fortbildning av diakoner och andra medarbetare till Svenska kyrkans och samhällets tjänst
att även på annat sätt främja kristen människovård t ex i form av omsorg om barn och ungdom, äldre, sjuka, funktionshindrade och andra som är i behov av hjälp och stöd
att främja vetenskaplig forskning inom områden av betydelse för stiftelsens verksamhet.

§ 2
Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse om 8-10 ordinarie ledamöter.
En ledamot och en suppleant utses av föreningen Samariterhemmets Vänner, två ledamöter av stiftelsens diakonkåroch övriga ledamöter av styrelsen själv, samtliga för en tid av fyra år. Avgående ledamot kan väljas om.

Styrelsen har sitt säte i Uppsala.
Styrelsen väljer inom sig ordförande, vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare.

Styrelsen är beslutför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Om stiftelsens direktor inte är vald ledamot i styrelsen är hon/han ändock skyldig att, med yttrande- och förslagsrätt, närvara vid styrelsens sammanträden.

§ 3
Styrelsen utser stiftelsens direktor, pastor och övriga erforderliga befattningshavare, i den mån detta inte delegerats i den ordning som framgår av § 6.

§ 4
Styrelsen meddelar föreskrifter för de i § 3 nämnda befattningshavarnas verksamhet.

§ 5
Direktor, som skall vara medlem av Svenska kyrkan, handhar den löpande förvaltningen av stiftelsens angelägenheter enligt för tjänsten gällande befattningsbeskrivning och sörjer – om annat inte har blivit bestämt av styrelsen – för verkställandet av styrelsens beslut.

För den andliga vården svarar stiftelsens pastor, som skall vara präst i Svenska kyrkan.

§ 6
Styrelsen tillsätter, om den så finner lämpligt, utskottmed uppgift att handlägga vissa ärenden samt att övervaka eller förvalta vissa grenar av stiftelsens verksamhet. Styrelsen kan till utskott eller direktor delegera rätt att fatta beslut.

§ 7
Styrelsens förvaltning skall granskas av en auktoriserad eller godkänd revisor utsedd av styrelsen.

§ 8
Ändring av dessa stadgar skall ske i den för permutation lagstadgade ordningen.

Stöd oss

Samariterhemmet är en idéburen fristående stiftelse utan vinstutdelning, med uppgift att utöva diakoni såväl i egen regi, som i samarbete andra aktörer inom Svenska kyrkan, andra organisationer och myndigheter.

Vi arbetar för och med människor med kroppsliga, själsliga, andliga och sociala behov, särskilt med människor i utsatta situationer.

Vill du vara med och hjälpa till? Det kan du göra på olika sätt.

Bo centralt på hotell Duvan

Ett mysigt och familjärt boende mitt i centrala Uppsala. Nära till de mesta.

» Läs mer här