Diakonistiftelsen Samariterhemmet

Samariterhemmet är en organisatoriskt och ekonomiskt självständig stiftelse inom Svenska kyrkan. Diakoni är ett kyrkligt begrepp som innebär ett särskilt ansvar att  värna om den enskilda människan bland utsatta grupper i samhället. Vi vill stå på de svagas sida och hjälpa människor att leva ett bra och värdigt liv. Vårt arbete har sin grund i kristna värderingar och tillsammans med andra människor vill vi stödja den enskilda människan socialt, fysisk, psykiskt och andligt.
 
Välkommen att kontakta oss eller att stödja vårt arbete med en gåva.

Samariterhemmets Verksamheter

Vård och Omsorg

Utbildning

Hotell och Restaurang

Samariterhemmets kyrka

Fastigheter

Diakonistiftelsen Samariterhemmet äger fastigheter i två kvarter i centrala Uppsala omfattande drygt 30.000 kvm bestående i huvudsak av bostäder, vårdbyggnader och verksamhetslokaler. Dessa lokaler och bostäder förvaltas av egen personal i stiftelsen och hyrs ut externt eller används i den egna verksamheten.
Fastighetsförvaltningen omfattar dels en löpande förvaltning av de egna fastigheterna och dels ett utvecklingsarbete som går ut på att hitta bästa möjliga framtida användning av de fastigheter och byggrätter stiftelsen förfogar över. En ny detaljplan som möjliggör en stor utbyggnad har vunnit laga kraft. Det är aktuellt med flera nya projekt som ska startas och ledas i mål.

Tidigare Nyheter

Erik Eckerdal välkomnas som ny direktor för Diakonistiftelsen Samariterhemmet av Ärkebiskopen i Uppsala Domkyrka

Ärkebiskop Antje Jackelén kommer att ta emot och välkomna Erik Eckerdal som direktor för Samariterhemmet i högmässan i Uppsala domkyrka 2a söndagen i Advent, 9 december kl. 11.00. 

Erik Eckerdal